Search Results

Keyword: cross-analysis

Original Article

–°ross-analysis of big data in accreditation of health specialists

Marina B. Chelyshkova, Tatyana V. Semenova, Natalia N. Naydenova, Evgeniy M. Dorozhkin, Aleksey A. Malygin, Vasiliy V. Akhunov

ELECTRON J GEN MED, Volume 15, Issue 5, Article No: em72

https://doi.org/10.29333/ejgm/93469