Search Results

Keyword: 2019 coronavirus disease

Original Article

A Retrospective Study of the Related Common factors of COVID-19

Xuejun Lu, Haifeng Zhang, Isaac Kumi Adu, Zhi Xiong, Yongxiang Zheng, Jiachong Wang

Electron J Gen Med, Volume 18, Issue 1, Article No: em262

https://doi.org/10.29333/ejgm/8548